Služby

Dosavadní zkušenosti nás přesvědčily, že zvolená strategie je správná a že poptávka po seriózních poradenských službách v tomto sektoru má rostoucí trend.

Pochopili jsme také, že klienti u služeb tohoto typu preferují komplexnost, zejména takovou, která jim zajistí úspěšný průchod celým projektovým cyklem, tj. od výběru (identifikace) vhodného dotačního titulu pro konkrétní záměr, přípravy a zpracování žádosti o podporu včetně všech příloh přes realizaci podpořeného projektu včetně zajištění jeho hladkého financování v potřebné výši a čase až po supervizi nad dodržováním podmínek uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory v době udržitelnosti, (zpravidla 5 roků po fyzickém ukončení projektu).

Hlavním cílem tohoto procesu je vytvořit podmínky nejen pro získání dotace, ale také – jak je předznačeno v odstavci 1 - pro její udržení v plné výši po celou dobu projektového cyklu.

V souladu s požadavky klientů jsme proto naše služby optimalizovali a postupně doplnili o komplementy, jako je:

a v případě potřeby také:

U všech našich klientú usilujeme o vybudování dlouhodobého vztahu na bázi partnerství. Toho se nejlépe dosahuje v případech, kdy můžeme zakázku (projekt) realizovat "na klíč".

S touto podnikatelskou filozofií jsme vstoupili i do nového programového období EU 2014 - 2020.